poniedziałek, 25 sierpnia 2014, imieniny: Luizy, Ludwika       polski english
Na stronie   Na Google

Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-04
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j.Dz. U. z 2012 r., poz. 391) właściciel nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomością zobowiązani są złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedmiotowa deklaracja będzie podstawą naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2013r.

Uchwałą Rady Miejskiej Węgrowa nieprzekraczalny termin złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie Odpadami komunalnymi w Węgrowie określono do dnia 29 marca 2013r. Jednocześnie informujemy iż do 30 czerwca 2013 r. odpady będą odbierane na dotychczasowych zasadach, zgodnie z zawartą umową pomiędzy mieszkańcem, a firmą odbierającą odpady komunalne.

Aby uniknąć podwójnych opłat za wywóz odpadów należy, uwzględniając okres wypowiedzenia zawarty w umowie, do dnia 30 czerwca 2013 roku rozwiązać umowę na wywóz odpadów z dotychczasową firmą wywozową. Druki deklaracji oraz wzory ich wypełnienia będą wkrótce dostępne na stronie
www.wegrow.com.pl oraz w biurze podawczym w Urzędzie Miejskim w Węgrowie, ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów.

Wszelkie informacje na temat deklaracji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej ul. Wyszyńskiego 1,   e-mail. marcin.siekierzynski@wegrow.com.pl oraz tel. 25 792 31 81

O dostępności druków deklaracji, wzorach dokumentów, sposobie ich składania oraz  o postępie prac nad wdrożeniem reformy w Węgrowie będziemy informowali na bieżąco na stronie
www.wegrow.com.pl w zakładce „Utrzymanie czystości i porządku”.

#

Zapisz się do newslettera

BIP Wrota Węgrowa
Created by NPC Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie zastrzeżone.