poniedziałek, 25 sierpnia 2014, imieniny: Luizy, Ludwika       polski english
Na stronie   Na Google

Rejestr działalności regulowanej
2012-09-26
Zgodnie z art.1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Od dnia wejścia ustawy tj. 1 stycznia 2012 r. Burmistrz Miasta Węgrowa prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta.
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta  zobowiązani są uzyskać wpis do rejestru.

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:

• 1. nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
• 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
• 3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
• 4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych z podaniem kodu odpadu.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

• 1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych art. 14 ust. 2,
• 2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze,

Uwaga - Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 14 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).

 


#

Zapisz się do newslettera

BIP Wrota Węgrowa
Created by NPC Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie zastrzeżone.