poniedziałek, 25 sierpnia 2014, imieniny: Luizy, Ludwika       polski english
Na stronie   Na Google

Planowane inwestycje drogowe w roku 2008 w mieście Węgrowie
2008-04-07

Zgodnie z przyjętym budżetem miasta i planem inwestycyjnym na rok 2008, Miasto Węgrów zamierza prowadzić w bieżącym roku następujące inwestycje drogowe:

 

 1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul.Gdańskiej,
 2. Budowa kolektora deszczowego w ul. Gdańskiej
 3. Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Węgrowa ul.Mickiewicza),
 4. Modernizacja drogi gminnej Węgrów-Nowiny (dz.6167 i 6168) wraz z budową przepustu w ciągu tej drogi,
 5. Budowa ul.Powstańców i części Orzeszkowej oraz części ul.Obrębowej,
 6. Budowa ulic części ul.Racławickiej, Połanieckiej i drogi dojazdowej do pól oraz ul.Spacerowej,
 7. Budowa odcinka ulicy  Szerokiej,
 8. Trasa Śródmiejska – droga wewnętrzna (projekt),
 9. Projekt ul.Żagana,ciągu pieszego ,parkingu przy Przedszkolu Nr 2 i oraz projekt i wykonanie ciągu jezdnego z parkingami przy ul.Mickiewicza,
 10. Budowa ul.Twardowskiego i Palloniego - projekt,
 11. Budowa ul.Kwiatowej wraz z mostkiem i odwodnieniem,
 12. Budowa drogi dojazdowej i miejsc parkingowych  Rynkowa -Piłsudskiego.

 

Przedstawiamy poniżej informację o zaawansowaniu prac dla poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Ad1.

Na to zadanie miasto posiada opracowany z własnych środków projekt budowlany. W 2007r.w ramach porozumienia Miasta z GDDKiA Oddziałem w Warszawie został zrealizowany odcinek ciągu pieszo-rowerowego od rz.Ady do skrzyżowania z ul.Świerkową wraz z budową kanalizacji deszczowej na tym odcinku i separatora za łączną kwotę brutto 201766,37 zł.

Zadanie to sfinansowano w podziale:

-GDDKiA – 100.000 zł

-Miasto Węgrów – 101.766,37 zł. - płatność zrealizowano w roku bieżącym ze środków budżetu na rok 2008.

Ad2.

Inwestycja ta będzie realizowana w ramach zadania pn.”Przebudowa drogi krajowej nr 62 -ul.Gdańska -Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem”.

W roku 2008 planowana jest budowa następnego odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Gdańskiej (od ul.Świerkowej w kierunku skrzyżowania z ul. Piaskową). Na to zadanie Miasto zamierza wydatkować z budżetu kwotę w wysokości 1000.000 zł. Na ten zakres prac Miasto posiada pozwolenie na budowę.

Ad3.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2008  zamierzamy wspólnie z Powiatem Węgrowskim kontynuować realizację zadań drogowych na drogach powiatowych na terenie miasta.

W ramach zabezpieczonych na ten rok środków planujemy dofinansować:

-wykonanie projektów dróg powiatowych na terenie miasta – 26.143 zł,

-przebudowę drogi powiatowej Kosów -Węgrów (odc.miejski) - 41.360zł.(poprawki),

-przebudowę parkingu w ul.Mickiewicza przy PKS – 5000zł.

Po ewentualnym zawarciu porozumienia z Powiatem Węgrowskim oraz zabezpieczeniu niezbędnych środków w budżetach miasta i powiatu istnieje możliwość wspólnej realizacji końcowego odcinka ul.Mickiewicza (od ul.Konopnickiej do ul.Powstańców wraz ze skrzyżowaniem z ul.Powstańców i Orzeszkowej.

Ad4.

Planowana inwestycja będzie realizowana przy pomocy dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Mazowieckiego.Koszt wykonania tego zadania został określony na kwotę brutto około 325.000 zł. Zakładamy dofinansowanie z FOGR-u w wysokości 50% wartości zadania.

Posiadamy projekt budowlany na budowę przepustu wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę, natomiast przebudowa odcinka drogi stanowiącej dojazdy do przepustu będzie realizowana na podstawie zgłoszenia robót. Planowany termin realizacji tego zadania – II półrocze 2008r. pod warunkiem otrzymania wnioskowanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Ad5.

W ramach inwestycji pn.”Budowa dróg na Oś.Błonie w roku bieżącym planowana jest budowa ulicy Powstańców oraz ul.Orzeszkowej na odcinku od ul.Mickiewicza do ul.Obrębowej oraz ul.Obrębowej (odc. Od ul.Al.Siedlecka do skrzyżowania z ul.Skośną i Łamaną wraz ze skrzyżowaniem). Planujemy, że ul.Powstańców zostanie zrealizowana przez Miasto z udziałem środków finansowych Gminy Liw w ramach porozumienia obu samorządów, gdyż stanowi ona dojazd do Gimnazjum Liw. Wysokość udziału finansowego Gminy Liw zostanie określona w porozumieniu.

W budżecie miasta 2008r. na tę inwestycję została zabezpieczona kwota w wysokości 1.153.000 zł.

Ad6.

Jest to dość obszerne zadanie inwestycyjne obejmujące swoim zasięgiem 16 odcinków ulic i dróg gminnych.

Na ten zakres prac opracowana została przez Miasto pełnobranżowa dokumentacja projektowa.  Wartość tego zadania  określona jest na około 15.000.000 zł.

W ramach zabezpieczonych środków finansowych w budżecie miasta na 2008r., tj. kwoty

1.435. 860,00 zł planowana jest realizacja następujących odcinków ulic:

-łącznik pomiędzy ul.Kościuszki i Racławicką,

-ul.Racławicka (od łącznika do ul.Połanieckiej),

-ul.Połaniecka (od ul.Racławickiej do drogi dojazdowej do pól),

-droga dojazdowa do pól (od ul.Połanieckiej do ul.Jana Pawła II),

-ul.Spacerowa (bez ciągu pieszo-rowerowego).

Planujemy,że realizacja tego zadania będzie finansowana w ramach ZPORR  UE, natomiast planowany w bieżącym roku zakres stanowiłby w ramach tych rozliczeń 15% udział Miasta w finansowaniu tej inwestycji.

 

Ad7.

Jest to zadanie inwestycyjne obejmujące swoim zasięgiem budowę następujących ulic gminnych:

-         Al.Partyzantów (od ul.Gdańskiej do ul.Szerokiej),

-         ul.Słoneczna

-         ul.Szeroka (od Al.Partyzantów do istniejącej naw. bitumicznej),

Na ten zakres prac opracowana została przez Miasto pełnobranżowa dokumentacja projektowa. 

Planujemy,że realizacja tego zadania będzie finansowana w ramach ZPORR  UE, natomiast planowany w bieżącym roku zakres stanowiłby w ramach tych rozliczeń 15% udział Miasta w finansowaniu tej inwestycji.

Ad8.

Przygotowywana jest na zlecenie Miasta dokumentacja projektowa budowy drogi wewnętrznej po zachodniej stronie ronda przy ul.Piłsudskiego.

Projekt jest opracowywany przez Biuro Projektowe AC Projekt -Andrzej Cielecki w Warszawie na podstawie umowy z dnia  5 lipca 2005r. za kwotę brutto 28 609,00 zł.

Ad9.

Inwestycja jest na etapie przygotowania dokumentacji, którą opracowuje Firma Usługi Projektowo-Kosztorysowe “PRZEKRÓJ”,07-130 Łochów, Barchów 153, na podstawie umowy nr IGK.2214/Z/3/2007 z dnia 12.07.2007r.

Koszt wykonania tych projektów zgodnie z umową wynosi brutto 28670 zł.

W ramach zabezpieczonych w budżecie miasta 2008r. środków  w wysokości 80 000 zł. planowana jest płatność za dokumentację projektową oraz wykonanie parkingu przy ul.Mickiewicza i Wyszyńskiego w zakresie adekwatnym do zabezpieczonych w budżecie środków.

Ad.10.

Zadanie inwestycyjne  jest na etapie przygotowania projektu budowlano-wykonawczego , który opracowuje Firma “SIGNUM” Inżynieria Ruchu, ul.Kosynierów 7, 07-100 Węgrów, na podstawie umowy nr IGK.2214/P-T/1/2007 z dnia 2.07.2007r.

Zgodnie z umową koszt wykonania projekt wynosi brutto 23170 zł.

W ramach zabezpieczonych w budżecie miasta 2008r. środków na realizację tego zadania  w wysokości 24000 zł. planowana jest płatność za dokumentację projektową.

Ad 11.

Planowana inwestycja będzie realizowana z udziałem Srodków pomocowych z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach  Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza (komponent J). w ramach zadania pn. “Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych – etapII”, którego wartość szcowana jest  na kwotę brutto około 1.200..000 zł. Zakładamy pomoc finansową z budżetu Województwa w wysokości 75% tej inwestycji, tj. 900.000zł brutto.

Inwestycja jest na etapie przygotowania dokumentacji, którą opracowuje Firma Usługi Projektowo-Kosztorysowe “PRZEKRÓJ”,07-130 Łochów, Barchów 153, na podstawie umowy nr IGK.2214/Z/3/2007 z dnia 12.07.2007r.

Koszt wykonania tych projektów zgodnie z umową wynosi brutto 63.440 zł. Termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową – 30 czerwca 2008r.

Ad.12.

Inwestycja na etapie przygotowywania wniosku o pozwolenie na budowę. Posiadamy dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie będzie realizowane ze środków miasta ,Wspólnoty mieszkaniowej Piłsudskiego 7 ,Spółdzielni “Zgoda”-Piłsudskiego 5 oraz GS Liw. Wysokość środków zostanie uzgodniona proporcjonalnie do powierzchni terenu przypadającej na poszczególnych właścicieli.

Miasto na ten cel ma zabezpieczone w budżecie br. środki w wysokości 60 000 zł zapewniające pokrycie naszego udziału finansowego w tej inwestycji. Planowana realizacja w roku 2008.
#

Zapisz się do newslettera

BIP Wrota Węgrowa
Created by NPC Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie zastrzeżone.