poniedziałek, 25 sierpnia 2014, imieniny: Luizy, Ludwika       polski english
Na stronie   Na Google

Ogłoszenie o przetargu
2014-08-12

herbBURMISTRZ MIASTA WĘGROWA

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości leśnych położonych w Węgrowie - Nowiny


Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

1) Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1630/11 o powierzchni 3,1235  ha, dla której Sąd Rejonowy w Węgrowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SI1W/00029164/9.
Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca działkę leśną, w kształcie prostokąta. Położona jest  w Węgrowie - Nowiny, w obszarze dużego kompleksu leśnego, w odległości ok. 3900 m od centrum miasta. Dojazd do działki przeciętny, drogą gruntową, częściowo utwardzoną. Typ siedliskowy lasu - BMśw, bor mieszany świeży, występujący drzewostan - sosna w wieku przeciętnym 55 lat.
- Cena wywoławcza nieruchomości - 96.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).
- Wadium -  15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

- O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej (z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).Minimalne postąpienie wynosi  960,00 zł.


2) Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 1630/12 o powierzchni 3,1264 ha, dla której Sąd Rejonowy w Węgrowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SI1W/00029164/9.
Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca działkę leśną, w kształcie prostokąta. Położona jest  w Węgrowie - Nowiny, w obszarze dużego kompleksu leśnego, w odległości ok. 4000 m od centrum miasta. Dojazd do działki przeciętny, drogą gruntową, częściowo utwardzoną. Typ siedliskowy lasu - BMśw, bor mieszany świeży, występujący drzewostan - sosna w wieku przeciętnym 55 lat.
- Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi 96.000,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).
- Wadium –  15.000,00 zł (słownie:  piętnaście tysięcy złotych 00/100).
- O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej (z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).Minimalne postąpienie wynosi 960,00 zł.
Przedmiotem przetargu będzie każda nieruchomość oddzielnie.
Dla w/w nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa nieruchomości położone są  w terenie lasów.
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011, Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (PLN) wadium w wysokości  podanej wyżej na rachunek Urzędu Miejskiego w Węgrowie w PKO BP O/Węgrów Nr 35 1020 4476 0000 8202 0022 3156 w terminie do dnia  12 września 2014 r., z zaznaczeniem nieruchomości, której ono dotyczy.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.


Przetarg odbędzie się w dniu  16 września 2014r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgrowie, Rynek Mariacki 16, pokój nr 8.
Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargów lub unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać stosownym pełnomocnictwem.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z przedmiotem przetargu oraz regulaminem przetargu, określającym szczegółowe warunki przetargu, dostępnym w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości (adres niżej) i na stronie internetowej: http: um.wegrow.bip-gov.info.pl
Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Węgrowie, ul. Wyszyńskiego 1, pokój nr 5 lub 6 i pod nr tel. 25 792 33 18 w. 206 i 208.

mapa


Lista plików :

plik   regulamin

#

Zapisz się do newslettera

BIP Wrota Węgrowa
Created by NPC Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie zastrzeżone.