poniedziałek, 25 sierpnia 2014, imieniny: Luizy, Ludwika       polski english
Na stronie   Na Google

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
2014-03-19

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości położonej w Krypach oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1099/1 o powierzchni 0,6300 ha, ujawnionej w KW Nr SI1W/00010531/7 wraz z częścią budynku magazynowego oraz z urządzonym placem zabaw, boiskiem, pomostem i plażą.


Usytuowanie przedmiotu dzierżawy: północno-wschodnia cześć nieruchomości, obejmująca teren położony pomiędzy zbiornikiem wodnym Zalew nad Liwcem a korytem rzeki Liwiec.


Cel dzierżawy - prowadzenie przez Dzierżawcę wypożyczalni sprzętu pływającego, działalności gastronomicznej w obiektach tymczasowych typu kontener lub namiot wybudowanych przez Dzierżawcę w okresie od  01.06.2014 r. do 31.08.2014 r., a także strzeżonej plaży w sezonie wakacyjnym – od  28.06.2014 r. do 31.08.2014 r.  oraz  prowadzenie przez Dzierżawcę  wypożyczalni sprzętu pływającego w okresie od 01.05.2014 r. do 04.05.2014 r.


Szczegółowy zakres czynności należący do Dzierżawcy określony zostanie w umowie dzierżawy. Projekt umowy dzierżawy oraz załącznik mapowy określający położenie nieruchomości (części) dostępny w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz do pobrania poniżej.


Minimalna stawka czynszu dzierżawnego – 100,00 zł (słownie: sto złotych) plus podatek VAT 23 %.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (PLN) wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) na rachunek bankowy w PKO BP O/Węgrów Nr 35 1020 4476 0000 8202 0022 3156 oraz pisemnej oferty, w terminie do dnia 28.03.2014 r.
Oferta powinna zawierać:
1)imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
2)datę sporządzenia oferty;
3)oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń (również z projektem umowy);
4)oferowany czynsz i sposób jej zapłaty;
5)proponowany sposób zagospodarowania terenu;
6)kopię dowodu wniesienia wadium.


Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości w terminie do 10.04.2014 r., pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.


Przetarg odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2014 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgrowie, Rynek Mariacki 16, pokój nr 8. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wyłonienia kandydata na dzierżawcę.


Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Węgrowie, ul. Wyszyńskiego 1, nr pokoju: 5, 6, tel. 25 792 33 18 w. 206, 208.

 


#

Zapisz się do newslettera

BIP Wrota Węgrowa
Created by NPC Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie zastrzeżone.