poniedziałek, 25 sierpnia 2014, imieniny: Luizy, Ludwika       polski english
Na stronie   Na Google

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
2014-03-17

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Węgrowie przy ul. Gościniec Niepodległości.

 

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

1. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 6094/5 o pow. 0,6883 ha.
2. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Węgrowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SI1W/00050763/4.
3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Węgrowie przy ul. Gościniec Niepodległości, przy trasie Węgrów – Siedlce, w odległości ok. 3,5 km od centrum miasta. Uzbrojenie: prąd i wodociąg. Grunt w części pokryty drzewostanem. W sąsiedztwie pojedyncza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz użytki rolne. Dojazd dobry.
4. Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w przeważającej części w terenach rolnych i pastwisk wyłączonych z zabudowy, w bardzo małej części w terenie zabudowy siedliskowej.
5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 32.006,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące sześć złotych 00/100).
6. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (PLN) wadium w wysokości 3.200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100) na rachunek Urzędu Miejskiego w Węgrowie w PKO BP O/Węgrów Nr 35 1020 4476 0000 8202 0022 3156 w terminie do dnia 11 kwietnia 2014 r.
8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
9. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
10. Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2014 r. o godz. 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Węgrowie, Rynek Mariacki 16, pokój nr 8.
11. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
12. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać stosownym pełnomocnictwem.

 

Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Węgrowie, ul. Wyszyńskiego 1 lub pod nr tel. 25 792 33 18 w. 206, 208.
Lista plików :

plik   Regulamin przetargu

#

Zapisz się do newslettera

BIP Wrota Węgrowa
Created by NPC Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie zastrzeżone.